ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА КАМПАНИЯ „ПРОЛЕТЕН ВАУЧЕР“,

ПРОВЕЖДАНА В ПЕРИОДА 01-31.05.2022 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА.

1.1. Организатор на Кампанията „КОЛЕДЕН ВАУЧЕР” е КРИОС ТРЕЙД“ ООД вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201117344, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Шумен, ул. ПЛИСКА, 34, ет. 3 („Организатор“). Организаторът е собственик на онлайн магазин https://www.dress4less.bg/

1.2. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Кампанията в интернет страницата на  Организатора https://www.dress4less.bg/.

1.3. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страницата https://www.dress4less.bg/

1.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си https://www.dress4less.bg/, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора

 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г.

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България чрез интернет магазина на Организатора https://www.dress4less.bg/.

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Всеки потребител, направил покупка в интернет страницата на Организатора https://www.dress4less.bg/ в периода на Кампанията, получава ваучер за отстъпка в размер на 10 лв. (десет лева) за всеки 100лв. от неговата поръчка. Ваучера може да се използва следваща покупка в онлайн магазина на Организатора. Кодът за отстъпка се изпраща на посочения от потребителя имейл адрес.

3.2. Отстъпката по т.3.1 може да бъде ползвана от потребителите в срок до 30.06.2022г. Потребителят губи право да ползва отстъпката, в случай че не направи това в посочения в предходното изречение срок.

3.3. Стойността на ваучера се приспада от стойността на следващата покупка, направена от потребителя в онлайн магазина на Организатора. Ако стойността на направената по предходното изречение покупка, е по-ниска от стойността на ваучера, която потребителят ще получи то той трябва да добави продукти които се равняват на стойността на ваучера. Ваучера за отстъпка не може да бъде разделян в две или повече отделни поръчки.

3.4. За избягване на всякакво съмнение, отстъпката не може да бъде заменяна за паричната ѝ стойност.

3.5. Отстъпката не може да се прехвърля на трети лица.

3.6 Ваучера може да бъде използват ако стойността на поръчката е над 60лв.

 

4. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

4.1. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са изпълнили настоящите Общи условия.

4.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

 

5. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Организаторът не носи никаква отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от отстъпките си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, ако това не е по вина на Организатора.

5.2.  С извършването на покупка в онлайн механизма на Организатора в промоционалния период, участникът (потребителят) се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.